วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรี้ยนรู้เรื่องบล็อก

วันนี้ข้าพเจ้าอบลมคอมพิวเตอร์ " ได้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างบล็อกของตนเอง ได้มีเมลของตนเอง และรู้จ้ก gmail และรู้เกี่ยวกับการไช้บล็อกว่ามีประโยชน์อย่างไร และการลิงค์กับเว็บต่างๆทั่วโลก ในการสื่อสารต่างๆได้อย่างเข้าใจ MAN U คับ

ไม่มีความคิดเห็น: