วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

3อำนาจหน้าที่หน่วยงาน

หน่วยงาน...........................มีอำนาจหน้าที่ดังนี
१................................................
२................................................
३...............................................
४..............................................
५.............................................

ไม่มีความคิดเห็น: