วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1ชื่อหน่วยงานที่ตี้ง


หน่วยงาน.........................ตั้งอยู่ที่.........หมู่ตำบล............อำเภอ...................จังหวัด........................
( ใสรูปภาพประกอบ )

2ปรัญญา

ปรัญญา..........................................
วิสัยทัศน์..................................................

3อำนาจหน้าที่หน่วยงาน

หน่วยงาน...........................มีอำนาจหน้าที่ดังนี
१................................................
२................................................
३...............................................
४..............................................
५.............................................

4จำนวนบุคคากร

บุคคคากรในหน่วยงาน........ดารายุทรเอ็นเตอร์ไพร์ส
1นาย ดดดดด นนนนน ตำแหน่ง
2นาย กกกกก มมมมม ตำแหน่ง
3นาย

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรี้ยนรู้เรื่องบล็อก

วันนี้ข้าพเจ้าอบลมคอมพิวเตอร์ " ได้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างบล็อกของตนเอง ได้มีเมลของตนเอง และรู้จ้ก gmail และรู้เกี่ยวกับการไช้บล็อกว่ามีประโยชน์อย่างไร และการลิงค์กับเว็บต่างๆทั่วโลก ในการสื่อสารต่างๆได้อย่างเข้าใจ MAN U คับ